wet gelijke behandeling ook van toepassing op verzekeringen | 08 juli 2017


Sinds juni 2016 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronisch ziekte ook van toepassing op verzekeringen. In dit artikel geven wij u hierover meer uitgebreide informatie.


Geen onderscheid meer

Sinds juni 2016 mogen verzekeraars bij het aanbieden en uitvoeren van verzekeringen geen verboden onderscheid meer maken tussen klanten mét en klanten zonder handicap of chronische ziekte.

Situaties in de praktijk

Verzekeraars moeten een premie berekenen die past bij het risico. In de praktijk kwam het voor dat verzekeraars een aanvraag voor een nieuwe verzekering afwezen, of dat de aanvraag wel werd geaccepteerd maar alleen tegen een hogere premie, omdat de aanvrager een handicap of chronische ziekte had. De reden hiervoor was de aanname van de verzekeraar dat deze handicap of chronische ziekte een verhoogd risico op schade of aansprakelijkheid opleverde. Als fictief voorbeeld werd dan altijd gegeven de consument die lijdt aan een vallende ziekte en graag winkelt in (dure) servieswinkels.

Zowel direct als indirect onderscheid is verboden

Op grond van de wet gelijke behandeling is zowel het maken van direct- als indirect onderscheid verboden.

Van direct onderscheid is sprake indien een verzekeraar de verzekerde weigert te accepteren omdat deze een handicap of chronische ziekte heeft. Van indirect onderscheid is sprake als een eis of handelwijze in eerste instantie neutraal lijkt, maar via een omweg toch leidt tot een meer negatieve behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte.

Indirect onderscheid mag alleen indien cumulatief aan vier voorwaarden wordt voldaan:

Het doel moet legitiemzijn;

Het middel is geschiktom het doel te bereiken;

Proportionaliteit: het middel staat in redelijke verhouding tot het doel;

Noodzakelijkheidcriterium: het is noodzakelijk; het doel kan niet op een andere, minder onderscheid makende manier worden bereikt.

Vermoeden van ongelijke behandeling

Als uw belangenbehartiger op het gebied van financiële zekerheid zijn wij er natuurlijk alert op dat verzekeraars zich houden aan de Wet gelijke behandeling. In de praktijk komen wij weinig schendingen tegen. Mocht u of een relatie hiermee toch geconfronteerd worden, dan adviseren wij u om direct in contact te treden met de betreffende verzekeraar en deze te wijzen op de verplichtingen uit de Wet gelijke behandeling. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ook is melding mogelijk bij het (Nederlandse) College voor de Rechten van de mens. (www.mensenrechten.nl)

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief